Några vanliga frågor om ADR och ADR-transport

– Vad betyder ADR?

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ADR står ursprungligen för Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route. På engelska: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

– Får en dieseltank som inte är klassad som ADR-tank transporteras på allmän väg?

Ja. Det finns undantag från ADR-regelverket som har att göra med hur frakten genomförs. Mängden farligt gods får inte överstiga 450 liter per tank/förpackning, och får transporteras av företag i samband med deras huvudverksamhet – mätningar, reparationer eller underhållsarbete, till exempel. Observera att undantagsregeln inte gäller transporter som genomförs i förrådshållningssyfte eller för intern eller extern distribution.

Läs mer (fr.o.m. s. 8)

– Hur många sådana tankar/förpackningar får jag transportera enligt undantaget?

Den totala mängden farligt gods får inte överstiga de tillåtna maxvolymerna, enligt värdeberäknad mängd. För diesel ligger maxvolymen på 1000 liter, vilket innebär att du exempelvis kan transportera följande, så länge inte bilens maxlast överskrids:

– 2 st. 450-literstankar, d.v.s. totalt 900 liter.
– 1 st. 450-literstank + 2 st. 200-literstankar, d.v.s. totalt 950 liter.
– 5 st. 200-literstankar, d.v.s. totalt 1000 liter.

Observera att föraren ansvarar för att tanken är tät och i sådant skick att transporten kan utföras utan att innehållet läcker ut under normala transportförhållanden.