Uppställning av bränsle

Våra dieselcisterner är tillverkade enligt NFS 2018:3 standard* och MSBFS 2018:1 standard**, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. Vid leverans och uppställning behövs ett underlag i form av ett produktcertifikat, och ett installationskontrollintyg för produkten. Detta är något som besiktningsorgan ackrediterade av svenska Swedac kan bistå med.

Våra tankstationer levereras med tillhörande produktcertifikat. Tankar på upp till 10 m³ kan även levereras installationsbesiktigade direkt från fabriken, men då gäller det att utrustningen är färdiginstallerad och att inget ytterligare (till exempel en pump) behöver eftermonteras.

Kommunen kommer även begära ett gällande bygglov, vilket bland annat innebär ett tillstånd från räddningstjänsten om att man tillåts hantera brandfarliga produkter på platsen. Om du har några frågor, rådfråga oss gärna så tittar vi på vad som gäller i just ditt fall.

*Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde.
**Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Cisterner och tankstationer